II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

II/1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapvető jogszabályok letöltés.pdf

Szervezeti és Működési Szabályzat letöltés.pdf

Közzétételi Szabályzat letöltés.pdf

Az ingatlanvagyon elidegenítésével kapcsolatos közzétételi kötelezettségről szóló szabályzat letöltés.pdf

Adatvédelmi tájékoztató letöltés.pdf

Utolsó módosítás dátuma: 2021.09.16.
 

II/2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

II/3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

II/4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

II/5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

II/6 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

II/7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

II/8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

II/9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

II/10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

II/11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

2022 BVH független könyvvizsgáló beszerzésletöltés.pdf

2021 SAP rendszertámogatás beszerzésletöltés.pdf

2021 Mesterterv készítése beszerzésletöltés.pdf

2020 Laptop beszerzésletöltés.pdf

2017 Office üzleti 365 előfizetés beszerzéseletöltés.pdf

2016 Mérlegképes könyvelők 2016. évi továbbképzéseletöltés.pdf

2014 Pályázati tájékoztató- CNG műszaki tanácsadásletöltés.pdf

2014 Pályázati tájékoztató- CNG műszaki tanácsadás letöltés.pdf

2014 Pályázati tájékoztató- tűzálló iratszekrény letöltés.pdf

2014 Pályázati tájékoztató- visszaélési bejelentési rendszer letöltés.pdf

2013 Pályázati tájékoztató- irodabútor letöltés.pdf

2013 Pályázati tájékoztató- irodabútor letöltés.pdf

2013 Pályázati tájékoztató- földgáz tanácsadóletöltés.pdf

2013 Pályázati tájékoztató- irodabútor versenyeztetés letöltés.pdf

2013 Pályázati tájékoztató- irodabútor kiegészítés letöltés.pdf

2013 Pályázati tájékoztató- irodabútor letöltés.pdf

2013 Pályázati tájékoztató- szoftver licenszletöltés.pdf

2013 Pályázati tájékoztató- logó tervezés letöltés.pdf

2013 Pályázati tájékoztató- IT eszközök letöltés.pdf

2013 Pályázati tájékoztató- irodabútor letöltés.pdf

2013 Pályázati tájékoztató- értékbecslés letöltés.pdf

2013 Pályázati tájékoztató- energetikai tanácsadó letöltés.pdf

2013 Pályázati tájékoztató- közbeszerzési tanácsadás- mobil letöltés.pdf

2013 Pályázati tájékoztató- fénymásoló letöltés.pdf

2013 Pályázati tájékoztató- sajtófigyelés letöltés.pdf

2013 Pályázati tájékoztató- informatikai eszközök letöltés.pdf

2013 Pályázati tájékoztató- MS Office 2013 letöltés.pdf

2013 Pályázati tájékoztató- webkarbantartás letöltés.pdf

2013 Pályázati tájékoztató- energetikai pilot projekt letöltés.pdf

2013 Pályázati tájékoztató- webfejlesztés letöltés.pdf

2013 Pályázati tájékoztató- elektronikus árlejtés letöltés.pdf

2013 Pályázati tájékoztató- IT eszközökletöltés.pdf

2012 Pályázati tájékoztató- felújítás letöltés.pdf

2012 Pályázati tájékoztató- névjegykártya letöltés.pdf

2012 Pályázati tájékoztató- SSC letöltés.pdf

2012 Pályázati tájékoztató- vírusirtó letöltés.pdf

Utolsó módosítás dátuma: 2022.08.22.
 

II/12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

1. Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
 

https://asz.hu/storage/files/files/%c3%96sszes%20jelent%c3%a9s/2014/14002j000.pdf

 

https://www.asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%20jelent%C3%A9s/2015/15084j000.pdf

 
2. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A Felügyelőbizottság 22/2012. (III.23.) számú határozatával döntött arról, hogy a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. megalakulásával és működésének megkezdésével összefüggő témavizsgálatról készült belső ellenőrzési jelentés és a kapcsolódó intézkedési terv kerüljön közzétételre.

Intézkedési terv letöltés.pdf

Végleges jelentés letöltés.pdf

Mellékletek letöltés.pdf

 
Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.29.
 

II/13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Információs jogokkal foglalkozó személy neve: dr. Huj Edina

Közzétételi Szabályzatletöltés.pdf

Tájékoztatás - adatigénylési rend és költségtérítésletöltés.pdf

 
Utolsó módosítás dátuma: 2020.09.01.
 

II/14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

II/15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

II/16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

II/17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2017.01.30.
 

II/18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A) Különös közzétételi listák:

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (régi Kbt.)

https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100108.TV

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (új Kbt.)

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.362560

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125935.357514

 

A különös közzétételi listák elérése:

http://bvh.budapest.hu/kulonos-kozzeteteli-listak

 
B) Egyedi közzétételi lista:
134/2015. (I.28.) Főv. Kgy. határozat
 

Az egyedi közzétételi lista elérése:

Utolsó módosítás dátuma: 2019.03.11.

II/19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

II/20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

II/21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

II/22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

II/23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

II/24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

II/25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.